وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم

سوالات حقوق بین الملل عمومی 1 :

عنوان «حقوق جنگ و صلح» را چه کسی برای رشته‌ی حقوق بین‌الملل برگزیده است؟

الف) جرمی بنتام           ب) هوگو گروسیوس      ج) آنزیلوتی               د) ژرژ سل

به قواعد و مقرراتی گفته شده است که رعایت آن برای بسیاری از کشورها من‌جمله کشورهای بزرگ الزامی است.

الف) حقوق بین‌الملل خاص          ب) حقوق بین‌الملل عام      ج) حقوق بین‌الملل عمومی      د) حقوق بین‌الملل جهانی

کدامیک از منابع زیر، از وسایل فرعی تعیین قواعد حقوقی به شمار می‌رود؟

الف) تصمیمات قضایی        ب) عرف‌های بین‌المللی       ج) اصول عمومی حقوقی       د) معاهدات بین‌المللی

....... ، سندی است که معمولا کشورها در زمینه‌ی حفظ صلح و همکاری نظامی و دفاعی منعقد می‌سازند.

الف) منشور           ب) پروتکل            ج) اعلامیه            د) پیمان

کدام گزینه در خصوص معاهدات «رسمی» صحیح نمی‌باشد؟

الف) باید به تصویب مراجع صلاحیتدار برسند                   ب) به صرف امضای نماینده‌ی کشور لازم‌الاجرا می‌شوند

ج) معمولا معاهدات چندجانبه هستند                     د) اعلام رضایت دولتها به آنها، به صرف امضا صورت نمی‌گیرد

سازمانهای بین‌المللی در انعقاد معاهدات خود، تابع کدام قانون می‌باشند؟

الف) کنوانسیون 1969 وین         ب) کنوانسیون 1982         ج) کنوانسیون 1986          د) کنوانسیون 1961

در صورتی که نماینده‌ی یک دولت دارای اختیار امضا نباشد، در معاهدات بین‌المللی از چه نوع امضایی استفاده می‌کند؟

الف) پاراف           ب) امضای عادی             ج) امضای همراه با کسب تکلیف     د) امضای قطعی

هدف از ایجاد روش ................. این بوده است که به دولتها آزادی عمل بیشتری بدهند تا با بررسی مصالح و منافع خود یکی از روشهای التزام در قبال معاهدات را اختیار کنند.

الف) پذیرش           ب) تصویب             ج) الحاق                  د) امضا

چه کسی برای اولین بار، مساله‌ی «دیپلماسی آشکار» را در روابط بین دولتها مطرح کرد؟

الف) دبیر کل سازمان ملل متحد..  ب) روزولت            ج) گروسیوس           د) ویلسون

بهترین زمان اعلام حق شرط بر معاهدات بین‌المللی، چه زمانی است؟

الف) زمان امضا            ب) زمان تصویب             ج) زمان پذیرش             د) زمان الحاق

سکوت اطراف معاهده در قبال شروط یک دولت پس از گذشت ............. به منزله‌ی ............. می‌باشد.

الف) 6 ماه- پذیرش         ب) 12 ماه- پذیرش               ج) 6 ماه- مخالفت قطعی          د) 12 ماه- مخالفت قطعی

کدام گزینه در خصوص «اعلامیه‌های تفسیری» صحیح نمی‌باشد؟

الف) معمولا در کلیه‌ی معاهدات قابل اعمال هستند              ب) صدور آنها یک عمل یک‌جانبه است

ج) دارای آثار حقوقی می‌باشند                         د) معمولا دارای خصیصه‌ی سیاسی هستند

کدامیک از موارد زیر، سبب بطلان قطعی معاهدات می‌شود؟

الف) اجبار به وسیله‌ی تهدید      ب) تقلب              ج) تطمیع                  د) نقض حقوق داخلی

کدامیک از کنوانسیون‌ها یا معاهدات زیر، صرفا در زمان جنگ لازم‌الاجرا می‌باشند؟

الف) منشور ملل متحد                 ب) کنوانسیون منع کشتار جمعی

ج) کنوانسیون‌های 1949 ژنو                  د) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای


 

در مورد قواعد آمره بین‌المللی کدام گزینه نادرست است؟

الف) عدم رعایت آنها باعث بطلان مطلق معاهدات است       ب) قاعده‌ای که بعد از تشکیل معاهده صورت گیرد، تاثیری در معاهده ندارد

ج) قاعده‌ی منع توسل به زور و ممنوعیت کشتار جمعی از جمله‌ی قواعد آمره است     د) قواعدی تخلف‌ناپذیر هستند

کدامیک از موارد زیر، از مصادیق «تقلب» نمی‌باشد؟

الف) سکوت            ب) رشوه              ج) صحنه‌سازی               د) دروغ

کدامیک از موارد زیر جزو معاهدات عینی محسوب می‌شود؟

الف) معاهدات مربوط به بیطرفی    ب) معاهدات حقوق بشری      ج) معاهدات منع گسترش سلاحها د) معاهدات روابط سیاسی

منظور از «opinio juirs» چیست؟

الف) اقدامات یکسان و متحدالشکل            ب) رویه‌ی طولانی مدت دولتها

ج) اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن عرف      د) عدم اعتراض به تشکیل قاعده‌ی عرفی

دیوان بین‌المللی دادگستری در کدام قضیه بر عنصر معنوی عرف، تاکید ورزیده است؟

الف) قضیه‌ی «هایا دلا تره»        ب) قضیه‌ی ماهیگیری         ج) قضیه‌ی پناهندگی          د) قضیه‌ی فلات قاره

کدام گزینه در خصوص «عرف منطقه‌ای» نادرست است؟

الف) از لحاظ عناصر تشکیل دهنده، کاملا همانند عرفهای جهانی هستند

ب) دامنه‌ی شمول آنها از عرفهای جهانی محدودتر است

ج) در صورت تشکیل عرف منطقه‌ای، کلیه‌ی دولتهای جهان ملزم به رعایت آن هستند

د) اعتراض به آنها از ابتدای شکل‌گیری، مانع تشکیل آنها می‌شود.

 

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی 1

نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱


1. کدام گزینه در خصوص «شناسایی دوژوه (de jure)» درست است؟

الف: شناسایی دوژوره یک کشور جدید متضمن شناسایی حکومت آن کشور نیز هست.

ب: این نوع شناسایی زمانی صورت می‌گیرد که در خصوص ثبات سیاسی کشور یا حکومت جدید تردید وجود داشته باشد.

ج: این نوع شناسایی موقت و قابل لغو است.              د: این نوع شناسایی آثار بسیار محدودی را به بار می‌آورد.

2. برقراری روابط دیپلماتیک یا کنسولی از سوی یک کشور با کشور جدید، کدام شیوة شناسایی محسوب می‌شود؟

الف: صریح جمعی       ب: صریح فردی         ج: ضمنی جمعی         د: ضمنی فردی

3. در خصوص دریاچه‌ها معمولا از کدام نوع «مرز» استفاده می‌شود؟

الف: تالوگ      ب: خط میانی          ج: تحدید حدود نجومی       د: تحدید حدود هندسی

4. گروهی از افراد انسانی هستند که در سرزمین مشخصی سکونت داشته، پیوندهای تاریخی و فرهنگی، آنان را به یکدیگر متصل می‌سازد.

الف: جمعیت      ب: اتباع        ج: ملت          د: سکنه

5. بهترین مرجع اعلام وجود قواعد آمره کدام گزینه است؟

الف: مجمع عمومی سازمان ملل متحد                ب: شورای امنیت سازمان ملل متحد

ج: دیوان کیفری بین‌المللی                       د: کشورهای طرف یک اختلاف بین‌المللی

6. کدام گزینه درخصوص «اعمال یک‌جانبة حقوقی در حقوق بین‌الملل» درست است؟

الف: منبع مستقیم و مستقل حقوق بین‌الملل هستند.

ب: اگر به قصد ایجاد تعهد صادر شده باشند، برای عاملان آنها دارای اعتبار و آثار حقوقی است.

ج: برای کشورهای ثالث نیز ایجاد الزام حقوقی و تعهد می‌نمایند.          د: فاقد نقش موثر در تکوین عرف بین‌المللی می‌باشند.

7. اصل انصاف در چه صورت مکمل حقوق بین‌الملل است؟

الف: در صورتی که صفت یا سرشت قاعدة حقوقی باشد.       ب: در صورتی که یک قاعدة حقوقی رجوع به انصاف را مقرر کرده باشد.

ج: هر گاه انصاف موجبی برای عدول و  انحراف از قاعدة حقوقی باشد.

د: در صورت سکوت یا عدم کفایت حقوق موضو عه

8. به چه دلیل می‌گوییم اصول کلی حقوق را نمی‌توان همان قواعد عرفی به شمار آورد؟

الف: زیرا اصول کلی حقوقی از منابع فرعی، ولی عرف از منابع اصلی حقوق بین‌الملل است.

ب: زیرا اصول کلی حقوقی از منابع اصلی، ولی عرف از منابع فرعی حقوق بین‌الملل است.

ج: زیرا برخلاف قواعد عرفی، اصول کلی حقوقی فاقد عنصر مادی می‌باشند.

د: زیرا برخلاف قواعد عرفی، اصول کلی حقوقی فاقد عنصر معنوی هستند.

9. بار اثبات وجود عرفهای منطقه‌ای یا محلی به عهدة چه کسی است؟

الف: بر عهدة قاضی رسیدگی کننده.                ب: برعهدة دیوان بین‌المللی دادگستری.

ج: بر عهدة کشوری که آنرا مورد استناد قرار می‌دهد.          د: بر عهدة کشورهای موجود در منطقه یا محل مزبور.


 

10. عنصر معنوی عرف کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف: opinio juris         ب: jus cogens      ج: rebus sic stantibus      د: erga omnes

11. کدامیک از معاهدات عینی ذیل در اثر وقوع جانشینی، منفسخ نمی‌گردد؟

الف: معاهدات واگذاری منابع طبیعی                    ب: معاهدات مربوط به استقرار پایگاه نظامی

ج: معاهدات مربوط به اجاره بخشی از سرزمین کشور        د: معاهدات حقوق بشری

12. پیدایش قاعدة آمرة جدید چه تاثیری بر معاهدة موجود می‌گذارد؟

الف: باعث بطلان معاهدة موجود می‌گردد.                 ب: باعث اختتام یا فسخ معاهدة موجود می‌گردد.

ج: باعث عدم نفوذ معاهدة موجود می‌گردد.                د: هیچ تاثیری بر معاهدة موجود ندارد.

13. منظور از عبارت «عدم امکان اجرای معاهده» که در کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات بیان شده است، چیست؟

الف: تغییر بنیادین اوضاع و احوال     ب: قوة قاهره یا فورس ماژور ج: جانشینی کشورها     د: قطع روابط دیپلماتیک

14. گاهی در معاهده شرطی گنجانده می‌شود که بنابر آن، اگر در حین اجرای آن معاهده، آن شرط تحقق پذیرد، معاهده منفسخ می‌گردد. به چنین شرطی ......... می‌گویند.

الف: تفاسخ ب: شرط مبطل معاهده   ج: شرط فسخ یا کناره‌گیری از معاهده         د: شرط فاسخ معاهده

15. کدام گزینه در خصوص اشتباه در معاهدات نادرست است؟

الف: اشتباه قابل تنفیذ نمی‌باشد.      ب: اشتباهی قابل استناد است که مبنای اصلی رضایت و التزام نسبت به معاهده باشد.

ج: اشتباهی که صرفا به نگارش متن معاهده مرتبط باشد، به اعتبار معاهده لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.

د: اوضاع و احوال باید مبین این واقعیت باشد که کشور استناد کننده، از احتمال یا امکان بروز اشتباه آگاه نبوده است.

16. کدامیک از موارد زیر از موجبات بطلان مطلق معاهدات می‌باشد؟

الف: تطمیع ب: تدلیس        ج: اجبار        د: تجاوز نماینده از حدود اختیارات

17. کدام گزینه در خصوص تفسیر درست است؟

الف: تفسیر جمعی واقعی‌ترین تفسیر رسمی است که از یک معاهده بعمل می‌آید. ب: تفسیر اصولا عطف بماسبق نمی‌شود.

ج: تفسیر ماهیت تاسیسی دارد نه اعلامی.                     د: به تفسیر قانونی، تفسیر اثباتی نیز می‌گویند.

18. نمونة بارز قید «ملتهای کامله‌الوداد» را در کدام یک از اسناد چندجانبة زیر می‌توان پیدا کرد؟

الف: عهدنامة 1969 حقوق معاهدات  ب: مقررات گات (سازمان جهانی تجارت)   ج: منشور ملل متحد   د: پیمان اتحادیة عرب

19. معاهدات فقط در قبال طرفهای متعاهد دارای آثار حقوقی هستند. این قاعده را ............ می‌گویند.

الف:‌ اصل محدودیت معاهدات              ب: اصل حسن نیت در معاهدات

ج: اصل نسبی بودن معاهدات                  د: اصل رضایت به التزام در قبال معاهده

20. حق شرط در کدام قسم از اقسام معاهدات اصولا تحقق نمی‌پذیرد؟

الف: معاهدات قراردادی اعم از دوجانبه یاچند جانبه               ب: معاهدات قراردادی چندجانبه

ج: کلیة معاهدات اعم از چندجانبه یا دوجانبه                د: معاهدات قانون ساز دوجانبه و معاهدات قراردادی دو جانبه

21. براساس مقررات میثاق جامعة ملل و منشور ملل متحد به ترتیب، اگر معاهده‌ای در دبیرخانه به ثبت نرسد کدام وضعیت پیش می‌آید؟

الف: قابل استناد نیست، الزام‌آور نیست.           ب: الزام‌آور نیست، قابل استناد نیست.

ج: باطل است،‌الزام‌آور نیست.                     د: قابل استناد نیست، باطل است.

22. منظور از اجرای موقت معاهدات چیست؟

الف: همان اجرای معاهده پس از لازم‌الاجرا شدن برای مدت زمان کوتاه می‌باشد.

ب: به معنای اجرای معاهده از زمان پذیرش اولیة متن معاهده تا زمان لازم‌الاجرا شدن قطعی آن است.

ج: یعنی اجرای معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن فقط بین یک یا دو کشور معین.

د: منظور، وارد شدن معاهده به نظام حقوق داخلی پس از لازم‌الاجرا شدن می‌باشد.

23. از دیدگاه عهدنامه حقوق معاهدات، آیا می‌توان به عدم اعتبار معاهده‌ای که به صورت ناقص تصویب شده است استناد کرد؟

الف: خیر مگر اینکه نقض مذکور آشکار بوده و به یک قاعدة مهم بنیادین حقوق داخلی مربوط باشد.

ب: بله مگر اینکه طرف استناد کننده به معاهده رای منفی داده باشد.      ج: مطلقا خیر.      د: مطلقا بله.

24. براساس نظریات تفسیری شورای نگهبان، چه نوع توافقاتی خارج از شمول تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشند؟

الف: توافقهای مربوط به عضویت در یک سازمان بین‌المللی            ب: کلیة توافقهای دوجانبه

ج: توافقهای رسمی                                   د: توافقهای حقوقی ساده

25. چرا امروزه در اغلب معاهدات، قید «به شرط تصویب» (ad referendum) ذکر می‌شود؟

الف: زیرا اصل در تصویب معاهدات، اجباری بودن تصویب است.

ب: زیرا خودداری از تصویب موجبات مسئولیت بین‌المللی کشور را فراهم می‌سازد.

ج: زیرا خودداری از تصویب معاهدات مشروعیت ندارد.                د: زیرا تصویب معاهدات امری اختیاری و ارادی است.

26. به هنگام «پذیرش معاهده» به منظور بیان کردن اینکه «مذاکره خاتمه یافته و مذاکره‌کنندگان، معاهده را در نگاه اولیه مورد پذیرش قرار داده‌اند» از چه اصطلاحی استفاده می‌شود؟

الف: تصویب      ب: تصدیق اعتبار متن       ج: تایید متن         د: الحاق

27. از چه لحاظ، معاهدات را به دو دستة «قانون ساز» و «قراردادی» تفسیم می‌کنند؟

الف: از لحاظ ماهوی   ب: از لحاظ شکلی      ج: از لحاظ تشریفات انعقاد       د: از لحاظ تعداد اعضا

28. کدام گزینه در خصوص «موافقت‌نامه‌های نزاکتی» (Gentleman Agreements) نادرست است؟

الف: فاقد آثار حقوقی لازم‌الاجرا هستد.                 ب: نام دیگر آنها موافقت‌نامه‌های اخلاقی است.

ج: دارای ماهیتی صرفا حقوقی هستند.                   د: معمولا از رویة انگلوساکسون اقتباس شده‌اند.

29. در راس سلسله مراتب منابع حقوق بین‌الملل، کدامیک قرار دارد؟

الف: معاهدات و عرفهای عام بین‌المللی       ب: قواعد آمره        ج: اصول کلی حقوقی د: تصمیمات و آرای قضایی بین‌المللی

30. کمیسیون حقوق بین‌الملل توسط کدام رکن سازمان ملل متحد تاسیس شده است؟

الف: مجمع عمومی      ب: شورای امنیت       ج: دیوان بین‌المللی دادگستری     د: دبیرخانه که به ریاست دبیرکل اداره می‌شود

31. تنها هدفی که از «تدوین و توسعة حقوق بین‌الملل» دنبال می‌شود چیست؟

الف: تکمیل آرای قضایی بین‌المللی           ب: دسترسی آسان قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به منابع حقوق بین‌الملل

ج: حل و فصل اختلافات سیاسی فیمابین کشورها.  د: پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید.

32. در نظام ملل متحد، کدامیک از «ضمانت‌اجراهای» زیر جزو تدابیر انضباطی محسوب نمی‌شود؟

الف: اخراج از سازمان ملل متحد             ب: اقدام براساس قطعنامة اتحاد برای صلح

ج: تعلیق حق رای                     د: محرومیت موقتی از حقوق و مزایای عضویت

33. در جوامع کشوری، منشاء اقتدار اجتماعی، قانونگذار است ولی در جامعة بین‌المللی که فاقد قوة مقننة فراکشوری است، این اقتدار منبعث از .................................... است.

الف: مصوبات مجموع عمومی سازمان ملل متحد                   ب: آرای دادگاه‌ها و دیوانهای بین‌المللی

ج: اراده و تراضی کشورها                             د: مصوبات شورای امنیت

34. یکی از نافیان حقوق بین‌الملل، ............................ می‌باشد که معتقد است: «هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد».

الف: جان آستین       ب: هوگو گروسیوس      ج: هابس              د: اسپینوزا


 

35. در قرن ................، آقای .................................... که او را «بنیانگذار حقوق بین‌الملل» می‌نامند، برای اولین بار در کتاب خود تحت عنوان ...................................................... مقررات و قواعد بین‌الملل را به رشتة تحریر درآورد.

الف: هفدهم، هوگو گروسیوس، حقوق جنگ و صلح        ب: هجدهم، هوگو گروسیوس، دریای آزاد

ج: هفدهم، جان سلدن، دریای آزاد                 د: هجدهم، جان سلدن، حقوق جنگ و صلح

36. در مبحث «سیاست و حقوق بین‌الملل»، کدام اصل موید اصل دوام تعهدات بین‌المللی کشورها می‌باشد؟

الف: اصل حق تعیین سرنوشت ملتها            ب: اصل عدم توسل به زور

ج: اصل برابری حاکمیت‌ها                    د: اصل دوام کشورها

37. کدامیک از تابعان زیر، هم واضع قواعد حقوقی می‌باشد و هم دریافت کنندة آن قواعد؟

الف: اشخاص حقیقی     ب: سازمانهای بین‌المللی دولتی    ج: شرکتهای چند ملیتی د: سازمانهای بین‌المللی غیردولتی

38. امروزه برای انتخاب زبان حاکم بر معاهدات قراردادی بین‌المللی، از کدام روش زیر استفاده می‌شود؟

الف: انتخاب زبان انگلیسی        ب: انتخاب یک زبان         ج: انتخاب چند زبان با رجحان یکی    د: انتخاب چند زبان با اعتبار برابر

39. امروزه امین معاهداتی که تحت نظر سازمان ملل متحد تهیه و تدوین می‌گردند، چه مقامی است؟

الف: شورای امنیت سازمان ملل     ب: کمیسیون حقوق بین‌الملل        ج: رییس مجمع عمومی سازمان ملل     د: دبیر کل سازمان ملل

40. براساس کدام اصل حقوقی بین‌المللی می‌گوییم: «قوة قضائیة هیچ کشوری صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات کشورها و سازمانهای بین‌المللی را در قبال یکدیگر ندارد»؟

الف: اصل برابری دولتها                         ب: اصل صلاحیت سرزمینی کشورها

ج: اصل مصونیت کشورها و سازمانهای بین‌المللی      د: اصل دوام کشورها


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱ فروردین۱۳۹۰ توسط رامین خوارزم